-0%
Reineta  IQF1

Reineta IQF

$ 8.650

Filete de Reineta IQF

4-5 filetes 

Bolsa: 1 kg