-0%
Reineta  IQF1

Reineta IQF

$ 6.300

Filete de Reineta IQF

4-5 filetes 

Bolsa: 1 kg